گردش کار و سامانه سر در واحدهای صنفی

--------------------------------------------------------------------------- 

ورود به سامانه سر در واحدهای صنفی

111

 

گردش کار ثبت نام در سامانه سر در اصناف

گردش کار ثبت درخواست تأییدیه  سر در اصناف

گردش کار ثبت تخلف سر در اصناف

گردش کار ثبت اعتراض  سر در واحد صنفی


ساعت کاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات و شمال تهران: از شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.